Özel Doğu Marmara Anadolu Sağlık Meslek Lisesi

matematik

Eğitim - Öğretim Programı

   Pratik eğitime büyük önem veren okulumuz, hastanelerin; acil, yoğun bakım ve koroner gibi ünitelerinde öğrencilerine staj olanağı sağlar.11. ve 12. sınıflarda haftada 3 iş günü beceri eğitimi yapılmaktadır. Beceri eğitimi de bir ders gibi değerlendirilir ve öğrenciler yaptıkları beceri eğitiminden değerlendirme olurlar. Aynı zamanda okuldaki gibi beceri eğitiminde devam-devamsızlıkları takip edilir. Ayrıca 11. sınıfta da 288 saatlik yaz stajı yapılmaktadır.

 

 

matematikDersler

   Sağlık meslek liselerinde 9. sınıftan başlamak üzere hem genel bilgi dersleri, hem de alan/dal dersleri birlikte okutulmaktadır.

Matematik, Türk Edebiyatı, İngilizce, Coğrafya gibi genel bilgi dersleri.

Psikoloji, Tıbbi Etik ve Meslek Tarihi, Anatomi-Fizyoloji, Meslek Esasları ve Tekniği, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Biyokimya, Genel Beslenme, Mikrobiyoloji ve Bağışıklama, Farmakoloji, Epidemiyoloji ve Bioistatistik, Dahiliye Hastalıkları ve Bakımı, Cerrahi Hastalıkları ve Bakımı, Kadın Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Eğitimi, Bulaşıcı Hastalıkları ve Bakımı, Çocuk Sağlığı Hastalıkları ve Bakımı, Sağlık Hizmetlerinde Yönetim,Toplum Sağlığı, Ruh Sağlığı ve Psikiyatri, İlk Yardım ve Acil Bakım alan/dal dersleri okutulmaktadır.

 

matematikRehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık

 Okulumuzda rehberlik faaliyetleri bir kişi, bir servis ya da bir birimin işi olmaktan çok, genel bir yaklaşım ve anlayış olarak, okulun tamamına yayılan bir atmosferin yarattığı iklim şeklinde ele alınmaya çalışılmaktadır.

 Bu iklim "derse giren her öğretmen asgari bir rehber öğretmen olabilmelidir" anlayışından hareketle, velilerin eğitimine kadar kapsamlı ve aşamalı süreçlerle hayata geçirilmektedir. Özellikle hayat dersleri, davranış geliştirme ekibi, ana-baba okulu ve okul dışı eğitim çalışmalarına katılım ile desteklenen bu süreç; kriz odaklı bir yaklaşımdan çok, önleyici rehberliği hedef almaktadır.

Anlayış, planlama ve uygulamanın hiçbir aşamasında "iyi insan" olmanın değeri, ayrıcalığı ve üstünlüğü dışında bir değişkene yer verilmemektedir. Diğer etkenler/değişkenler, ancak "iyi insan" olmakla anlamlı ve değerlidir. Başarıyı bir üstünlük olarak değil, birlikte mutlu olmanın bir aracı olarak algılayabilen insanların "eğitimli insan" profiline uygun bir anlayışın ürünü olduğu düşünülmektedir.

Okul rehberliği ve danışmanlığı, bireysel danışmanlık veya terapistlik olarak algılanmamalıdır. Ayrıca test-envanter uygulayan ve yorumlayan birimler/kişiler de değildir. Bu fonksiyonlar daha çok özel danışmanlık merkezleri ya da rehberlik araştırma merkezlerinin uygulama kapsamına girmektedir. Oysa eğitim alanındaki okul rehberliğinin bunların ötesinde ve daha genel işlevleri olması gerektiğine inanılmaktadır.

Rehberliğin sadece yön veren, farkındalık yaratan ve kişinin kendi dinamiklerini harekete geçirerek çözüm üretmesine destek olan işlevlerinin, özellikle eğitim alanında kısıtlı ve lokal çözümler ürettiği görülmektedir. Teknolojinin baş döndürücü bir hızla insanı ve toplum hayatını etkilediği/değiştirdiği günümüzde, okulların "eğitim" fonksiyonunun ciddiyetle ve planlı bir şekilde etkinleştirilmesi zorunluluğu doğmuştur. Daha fonksiyonel ve kapsamlı bir "eğitim" planlamasının içeriğinde; ahlak eğitimi, değerler oluşturma, kültürel farkındalık yaratma, birey olma bilincinin yanı sıra biz olma duygusunu geliştirme, duygusal olgunluk, sağduyu ve vicdan etkileşimini harekete geçirme gibi toplumsal hayatı doğrudan ilgilendiren ve kişisel mutluluğun temelini teşkil eden yaklaşımlara yer verilmesi bir gereklilik olarak görülmektedir.

Çünkü kişisel/toplumsal refah ve saygınlığın bu temeller üzerine yapılandırılması, okulumuzun misyonunda ifade edilen hedeflere ulaşmada gereksinim duyduğumuz insan tipinin vazgeçilmez niteliklerini oluşturmaktadır.

İşte bu noktada doğru eğitim stratejileri ve uygulamaları geliştirilmesinde rehberlik servisleri kaynak ve destek birimi olarak sürece katılmalıdır. Bu bakış açısı içinde, okulumuzun rehberlik ve danışmanlık faaliyetleri planlanmakta ve hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.

 

 

matematikEtkinlikler

Eğitim-öğretim amaçlarına uygun olarak düzenlenen etkinliklerde akademik programın yanı sıra öğrencilerin yetenek ve becerilerini kullanarak pratik olarak mesleğe hazırlanmaları hedeflenir. Bu etkinlikler; program içinde yer alan sosyal kulüpler ile, okul içi ve dışında öğrencilerin serbest olarak değerlendirdikleri, kişiliklerini geliştiren, sosyal gelişimlerini sağlayan aktivitelerdir. Bu etkinliklere örnek olarak; spor ve kültür yarışmaları, tiyatro ve müze gezileri, bilimsel toplantı ve konferans programları gösterilebilir.

Ders dışı etkinliklerde kulüp çalışmaları ve toplum hizmeti çalışmaları yapılır. Haftalık ders programı içerisine yerleştirilen sosyal etkinlikler saatinde öğrenciler, yaş grupları dikkate alınarak düzenlenmiş olan kulüp etkinliklerine katılırlar. Bu etkinlikler bilimsel, sanatsal, kültürel, sosyal ve sportif alanlarda, öğrencilerin öz güvenlerini, sorumluluk duygularını geliştirmek, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmak amacı ile hazırlanır.

 

 

matematikStaj Ve Beceri Eğitimi

 Pratik eğitime büyük önem veren okulumuz, hastanelerin; acil, yoğun bakım ve koroner gibi ünitelerinde öğrencilerine staj olanağı sağlar.

11. ve 12. sınıflarda haftada 3 iş günü beceri eğitimi yapılmaktadır. Beceri eğitimi de bir ders gibi değerlendirilir ve öğrenciler yaptıkları beceri eğitiminden değerlendirme olurlar. Aynı zamanda okuldaki gibi beceri eğitiminde devam-devamsızlıkları takip edilir. Ayrıca 11. sınıfta da 288 saatlik yaz stajı yapılmaktadır.